Usługi doradcze

Pomagamy podejmować ważne decyzje

help arrow berg

Berg Partners pracuje dla firm, które realizują:

WAŻNY PROJEKT/PROGRAM

Pomagamy zdefiniować ważny projekt/program oraz zbudować jego wiarygodny harmonogram i budżet, a przede wszystkim ustalić reguły zarządzania (szczególnie relacja Zamawiający – Wykonawca). Ustalamy zasady obsługi zmian, problemów i ryzyk. Współpracujemy z Zarządem i kierownictwem projektu w podejmowaniu ważnych decyzji, analizach stanu projektu, w interwencjach i sytuacjach kryzysowych.

WIELE PROJEKTÓW JEDNOCZEŚNIE

Dostarczamy i wdrażamy mechanizmy i narzędzia portfolio management, umożliwiające CAŁEJ organizacji wybieranie projektów najbardziej wartościowych oraz wykonalnych. Ułatwiamy informowanie kierownictwa o postępach kluczowych projektów oraz skonsolidowanym stanie pozostałych projektów. Dzięki zarządzaniu portfelem firmy lepiej gospodarują zasobami i więcej projektów jest skutecznie realizowanych.

PROJEKTY NA ZLECENIE KLIENTÓW

Wspieramy firmy realizujące projekty w szybkiej identyfikacji wymagań po stronie Klienta, ustaleniu zakresu oraz budowaniu mechanizmów sprawnej współpracy i kooperacji. Pomagamy w zarządzaniu realizacją, optymalizacją zasobów, zarządzaniu zakresem prac oraz uporządkowaniu organizacji pod kątem skutecznej realizacji zleconych projektów.

Zespół Berg Partners to nie tylko doradcy, ale przede wszystkim partnerzy przy podejmowaniu trudnych decyzji. Jesteśmy do dyspozycji Klienta 24/7, szczególnie w najtrudniejszych momentach projektów – dajemy wsparcie, informacje zwrotną, możliwość testowania poglądów  i hipotez. Analizujemy sytuacje oraz dokumentację, wypracowujemy strategię lub optymalne rozwiązanie, zaproponujemy narzędzie i wdrożymy je wspólnie weryfikując czy przynoszą oczekiwane efekty.

Wspieramy naszych Klientów poprzez realizacje następujących działań:

 • Opracowanie definicji projektu / programu
 • Ustalenie procesów zarządzania i nadzoru dla programu, projektu, portfela projektów wraz z instrukcjami dla użytkowników
 • Przygotowanie organizacji do realizacji dużych projektów/programów
 • Zbudowanie struktury organizacyjnej zespołu wraz z opracowaniem uprawnień i odpowiedzialności, opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego programu, regulaminu zarządzania inwestycjami itp.
 • Wdrożenie metodyki zarządzania programem, projektem, portfelem wraz z dostosowaniem do specyfiki firmy
 • Przeprowadzenie analizy interesariuszy i ustalenie planu zarządzania komunikacją
 • Przygotowanie lub weryfikacja wiarygodności harmonogramów (programu, projektu, harmonogramów podwykonawców, konsolidacja harmonogramów)
 • Analizowanie ilościowe ryzyka projektowego – metoda Monte Carlo
 • Opracowanie systemu raportowania z wykorzystaniem Earned Value Management (EVM), Earned Value Project Management oraz Earned Value Performance Management (EVPM)
 • Przygotowanie materiałów do podjęcia decyzji na podstawie wiarygodnych danych
 • Wyznaczenie zasad/procedur współpracy i nadzoru nad wykonawcami
 • Przeprowadzenie badania/audytu stanu projektu/programu i zaproponowanie działań naprawczych
 • Przeprowadzenie badania/audytu systemu zarządzania projektami i zaproponowanie działań naprawczych
 • Analizowanie różnych wariantów /scenariuszy wdrożenia projektu
 • Prowadzenie warsztatów zakresu zarządzania projektami, programami, zarządzania portfelem projektów wraz z doradztwem
 • Inne działania pomagające sprawnie zarządzać inwestycją

Czy efektywnie zarządzasz projektami?

Efektywny system zarządzania zapewnia, że organizacja posiada adekwatne narzędzia i mechanizmy działania, które ułatwiają rozpoczęcie i realizację dowolnego projektu nawet o dużej złożoności, tak aby zakończył się on sukcesem.

Poprzez mechanizmy i narzędzia rozumiemy:

 • Procedury – w formacie uznawanym przez organizację
 • Wewnętrzne regulacje dotyczące projektu – np. zasady dokonywania zakupów, zasady sprawozdawczości finansowej czy system motywacyjny
 • Formularze wraz z przykładami użycia lub instrukcjami
 • Narzędzia nieinformatyczne
 • Informatyczny system zarządzania projektem

Czy Twoja organizacja wykorzystuje spójny system zarządzania projektami? Możemy pomóc Ci to zweryfikować a następnie udoskonalić, zbudować lub rozwinąć – tak aby przynosił wymierne efekty.

Harmonogram